Preview Mode Links will not work in preview mode

May 10, 2020

《空中媽咪》主持人易拎同佢媽咪聽返91年採訪婆婆的錄音——走圈圈

 

【🕓 16:41】

00:16  |  鬼妹intro

01:00  |  91年自我介紹、2020年自我介紹、廣播計畫介紹畀何媽媽

03:35  |  何媽媽支持易拎、「我地去講正經嘢個時間少」

05:34  |